Bäveråtgärdsmodell

En damm som bävrarna har byggt.

Europeisk bäver

Europeisk bäver är en ursprungsart som hör till Finlands natur. Den är världens näst största gnagareart. Den lever vid dik- och åstränder i små vattendrag som är omringade av löv- och blandskogar. Europeiska bäverns bevarandestatus kan kategoriseras som sårbar.

Naturens ekosystem har en stor betydelse för naturens mångfald. Ungefär 25 % av arterna som lever i skogen är beroende av ruttet trä. Det är speciellt viktigt för svampar, insekter, mossor och lavar. Ruttet trä ger även skydd och näring för fiskarna i ån. Pölar är speciellt viktiga för andfåglar, insekter och fiskar.

Bävrarna fungerar som ekosystem-ingenjörer, eftersom de fäller träd och bygger dammar av dem samt översvämmar vattendrag. På det här sättet har bävrarna åstadkommit en översvämningskontinuitet som ändras hela tiden och som gör arterna i skogen även mångfaldigare och hjälper till att återuppliva våtmarker. Dessa åtgärder har en stor betydelse på skogarnas mångfaldighet.

Skador som bävrarna orsakar består oftast av träd som fallit (asper och björkar), rasningar vid åbranten och vattenskador, till exempel översvämningar på åker- och skogsområden samt vägar.

Skador som orsakats av en bäver.

Bevärkartläggning vid Lappfjärds å

Bävrarnas revir vid Lappfjärds å är ungefär 3 km långt vid floden. Bävrarna markerar sitt revir med hjälp av bävergäll. På revirområdet finns bon, dammar och rikligt med spår från bävrarna.

Ett nedhugget träd som bävrarna har gnagat på.

Bäverns åtgärdsmodell

Som avsikt är att:

 • Öka kunskapen om den europeiska bävern och minska på problem för människan som åstadkommits av bävern.
 • Sammanjämka artens skydd med behoven för ortsbor och lokala näringsidkare.
 • Utveckla informationsutbytet och samarbetet.

Bäveråtgärdsmodellens möjliga åtgärder är:

 • Informering och informationsutbyte.
 • Öka kunskapen om artens fördelar.
 • Anlägga våtmarker.
 • Kompensera för skador.
 • Skyddszon.
 • Kartering av METSO-objekt.
 • Borttagning av träd.
 • Jaktlicenser.
 • Installera rördammar.
 • Riva dammar.
En kanot i vattnet.


%d bloggers like this: