Freshabit

Freshabit Life IP

En flicka som fiskar vid en sjö.

Vattenvisionen för Lappfjärds å är kopplad till avrinningsområdesplanen för Lappfjärds å som genomförs av Freshabit Life IP-projektet. Avrinningsområdesplanen består av fiskerinäringsområdets användnings- och skötselplan, Natura 2000-områdets skötsel- och användningsplan, kontrollplanen för översvämningsrisker och vattenskötselns åtgärdsprogram.

Freshabit LIFE IP-projektet pågår från år 2016 till år 2022. Forststyrelsens naturtjänst koordinerar projektet. Till Freshabit Life IP-projektet hör många olika åtgärder och tillvägagångssätt som tillsammans skapas av olika aktörer. Till exempel olika åtgärder för vattenskydd, kartläggning av inlandsvattnens livsmiljöer och undervattenlivets kulturarv samt en ökning av respekten och intresset kring vattenarvet.

Till Freshabit Life IP – Österbottens åar delprojektet hör Lappfjärds å, Sastmola ås och Lappfjärd ås källflöden samt Esse å.

Finansiering och samarbete

Från delprojektets budget (totalt 1 800 000 euro) kommer 60% från Europeiska Unionens LIFE-fond och 40% från staten eller medlemorganisationernas finansiering. Dessutom finns det även med utomstående finansiärer så som fonden för Esse å.

Organisationerna som deltar i delprojektet är NTM-centralen i Södra Österbotten, Skogscentralen i Finland, Finlands naturskyddsförbundets Österbottens distrikt, Forststyrelsens naturtjänster, Uleåborg universitet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral samt Natur och Miljö.

De nationella sidorna för Freshabit-projektet hittas här (Forststyrelsen).

En kort video (på finska) om Freshabit-projektets mål och verksamhet hittas här (Youtube).


%d bloggers like this: