Avrinningsområdesplan

Musslor på botten av en å.

Avrinningsområdesplanen för Lappfjärds å består av fyra dokument, som är:

1. Fiskenäringsområdets användnings- och skötselplan

Fiskenäringsområdets användnings- och skötselplan är en plan som den finska lagstiftningen har begärt (Fiskelag 36 §) och den måste bli klar innan slutet av år 2020. Som planens mål är att förbättra yrkesfiskarnas och fritidsfiskarnas verksamhetsförutsättningar, genom att garantera fiskeresursernas hållbara användning och produktion samt förvaring av biodiversiteten.

Fiskenäringsområdet skapar ett planeringsförslag och den blir sedan godkänd av Närings-, trafik- och miljöcentralen. Efter att planen har blivit godkänd kan den vara i kraft högst tio år framåt, men det rekommenderas att den hålls uppdaterad under tiden. Planen är en strategisk ram för fiskeområdets verskamhet och dess noggrannare detaljer finns i verksamhetsplanen.

2. Natura 2000-områdets skötsel- och användningsplan

Lappfjärds å är en av Finlands fem åar som hör till Natura 2000-nätverket. Den är det mest betydande, nästan helt fritt flödande flodvattendraget som mynnar ut i Bottenhavet, som har signifikant värde naturskydds-, landskaps- och fiskenäringsmässigt. I Natura 2000-områdens skötsel och användningens generalplan, som uppdaterades år 2016 av NTM-centralen i Södra Österbotten och Forststyrelsens naturtjänst, fann man att det fanns ett brådskande behov av att skapa en skötsel- och användningsplan för Lappfjärds ådal.

Planen utarbetas inom Freshabit-projektet. Planen har som avsikt att förena trycket som kommer ifrån markanvändningen och skötseln, samtidigt som man inte riskerar områdets bevarandevärde. I planen måste även tas i beaktande synpunkterna gällande ramdirektivet om vatten och vattenvården.

En fisk.

3. Kontrollplan för översvämningsrisker

Kontrollplanerna för översvämningsrisker har utarbetats för vattendragsområden, där det finns en signifikant risk för översvämningar. I översvämningsrisklagen som trädde i kraft år 2010, finns det en bestämmelse om utarbetning av kontrollplaner. Planen för hantering av översvämningsriskerna i Lappfjärds ås avrinningsområde åren 2022–2027 har beretts i översvämningsgrupp för Lappfjärds å på Miljö och naturresurser-ansvarsområdet vid NTM-centralen i Södra Österbotten. Samråd om planen ordnas under tiden 2.11.2020-14.5.2021. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner riskhanteringsplanen i slutet av år 2021. 

Som mål för planen är att bedöma och minska översvämningsrisker. Dessutom strävar man efter att kunna förhindra och minska på de ekonomiska förlusterna som översvämningarna skapar. I planen finns presenterat målen och åtgärderna som hjälper till att nå de bestämda målen. I planen granskas endast riskkontrollen som orsakas av översvämningar i vattendragen. Kommunerna har ansvar över att planera hur kontrollen av dagvattenöversvämningar som orsakas av störtregn ska se ut.

4. Åtgärdsprogram för vattenvården

Åtgärdsprogrammet för vattenvården har som mål att förhindra att yt- och grundvattnets tillstånd försämras samt att sträva efter att alla vattendragens tillstånd ska hållas minst vid en god nivå. Dessutom ska man inte låta tillståndet av vattendrag som är i utmärkt eller gott skick att försämras. För att nå dessa mål skapas ett åtgärdsprogram för vattenvården. I åtgärdsprogrammet planerar och förverkligar man åtgärder som förbättrar vattnets tillstånd samt följer med hur vattnets tillstånd utvecklas. Inom vattenvården måste man även ta i beaktande skötseln av haven, kontrollen av översvämningsriskerna och naturskyddets mål.

Åtgärdsprogrammen skapas för sex år framåt. Storåns och Tjöck ås första åtgärdsprogram skapades tillsammans i ett brett samarbete under åren 2008-2009. Det giltiga åtgärdsprogrammet för avrinningsområdet vid Storå-Tjöck å är i kraft åren 2016-2022, men den håller på att bli uppdaterad för tillfället.

En undervattensbild där man kan se en mussla på botten.


%d bloggers like this: