Vattenvisionen

Lappfjärds å.

Vad är vattenvisionen för Lappfjärds å?

Syftet med vattenvisionen är att föra samman områdets invånare och aktörer inom olika branscher och tillsammans göra upp en vision för vattendragets framtida status och användning. Vattenvisionen består av gemensamma mål och åtgärder som syftar till att samordna bland annat hantering av översvämningsrisker, nyttjande av vattenresurser, vattenvården, tryggande av naturens mångfald och fiskeriekonomin i Lappfjärds å. Dessutom är målet att åstadkomma lokal förankring till verksamheten, öka kunskapen om frågor som gäller vattendraget med beaktande av områdets naturturism och näringsliv.

Vattenvisionen verkställs som workshoparbete mellan intressegrupper. Syftet är att skapa en gemensam vision för vattendragets framtida status och att planera mål och åtgärder med hjälp av vilka denna gemensamma ståndpunkt kan verkställas. NTM-centralen i Södra Österbotten, planeringsarbetsgruppen för Lappfjärds ås avrinningsområde och lokala intressenter från många olika sektorer har varit med att genomföra vattenvisionen.

Den första workshopen hölls den 10.3.2020 och i den deltog nästan trettio personer från olika intressegrupper. De första teman för workshopen var att formulera gemensamma mål för vattenvisionen, förbereda en gemensam vattenvision och sammanjämka åtgärder med de gemensamma målen. En virtuella workshopen för kommun i avrinningsområdet hölls den 9.10.2020. Syftet för virtuella workshopen var desamma som för den första workshopen, och dessutom planera hur vattenvisionen skulle kunna främjas i kommunerna. Man har varit tvungen att skjuta upp den andra gemensamma workshopen på grund av koronasituationen, men äntligen 5.4.2022 kommer vi återigen att kunna planera framtiden för vårt avrinningsområde i en traditionell workshop.

Vattenvisionsarbetet hör också samman med EU:s Life-finansierade projekt FRESHABIT LIFE IP, som inleddes år 2016. Under projektet har flera restaureringsåtgärder och åtgärder som främjar skyddet av vattnen och arterna vidtagits i Lappfjärds å. Projektet FRESHABIT avslutas år 2022 och man önskar att vattenvisionsarbetet ska bidra till fortsatt gott samarbete, med vilket tryggas hållbart nyttjande av vattenresurserna och den naturliga mångfalden i framtiden.

Gemensamma mål för vattenvisionen

I figuren presenteras vattenvisionens sex stycken gemensamma huvudmål under varandra. I det första målet, som är att mångfalden ska förbättras och säkras, ser man att det är viktigt med att fiskbestånden är livskraftiga, att livsmiljön är mångfaldig och att invasiva arter bekämpas. Inom översvämningsriskkontrollen ser man som viktigt att människornas livsmiljö, försörjning, boende och vattenuttag säkras. Det som också anses vara viktigt är att informera om vattenvisionens mål och naturvärden samt att engagera den lokala befolkningen till att nå de gemensamma målen. Det fjärde målet fokuserar på att vattendragen och grundvattnet ska vara på en bra nivå, vilket man försöker nå genom att förbättra vattenretentionen, med skogsdränering och med att kontrol-lera belastningen. Näringarnas säkring och förbättring, så som markanvändningsformernas di-mensionering till en hållbar nivå för vattendragen och en mångfaldig hållbar utveckling som verk-ställts tillsammans, ses som viktiga åtgärder inom vattenvisionens mål. Det sjätte målet är rekreat-ionsändamål och viltvård. Utvecklingen av rekreationsändamålen fokuserar på kulturlandskap, forsar, sevärdheter, rådgivning, information, kartor och beskydd. De grenar som utvecklas är ka-jakpaddling, cykling, fiskning och vandring. Inom viltvården fokuserar man på europeisk bäver, jakt och skogsvård.


%d bloggers like this: