Vattenvisionen

Lappfjärds å.

Vad är vattenvisionen för Lappfjärds å?

Syftet med vattenvisionen är att föra samman områdets invånare och aktörer inom olika branscher och tillsammans göra upp en vision för vattendragets framtida status och användning. Vattenvisionen består av gemensamma mål och åtgärder som syftar till att samordna bland annat hantering av översvämningsrisker, nyttjande av vattenresurser, vattenvården, tryggande av naturens mångfald och fiskeriekonomin i Lappfjärds å. Dessutom är målet att åstadkomma lokal förankring till verksamheten, öka kunskapen om frågor som gäller vattendraget med beaktande av områdets naturturism och näringsliv.

Vattenvisionen verkställs som workshoparbete mellan intressegrupper. Syftet är att skapa en gemensam vision för vattendragets framtida status och att planera mål och åtgärder med hjälp av vilka denna gemensamma ståndpunkt kan verkställas. NTM-centralen i Södra Österbotten, planeringsarbetsgruppen för Lappfjärds ås avrinningsområde och lokala intressenter från många olika sektorer har varit med att genomföra vattenvisionen.

Den första workshopen hölls den 10.3.2020 och i den deltog nästan trettio personer från olika intressegrupper. De första teman för workshopen var att formulera gemensamma mål för vattenvisionen, förbereda en gemensam vattenvision och sammanjämka åtgärder med de gemensamma målen. Man har varit tvungen att skjuta upp den andra workshopen till år 2021 på grund av den rådande koronasituationen.

Vattenvisionsarbetet hör också samman med EU:s Life-finansierade projekt FRESHABIT LIFE IP, som inleddes år 2016. Under projektet har flera restaureringsåtgärder och åtgärder som främjar skyddet av vattnen och arterna vidtagits i Lappfjärds å. Projektet avslutas år 2022 och man önskar att vattenvisionsarbetet ska bidra till fortsatt gott samarbete, med vilket tryggas hållbart nyttjande av vattenresurserna och den naturliga mångfalden i framtiden.

Gemensamma mål för vattenvisionen

Bekanta dig med berättelsekartan över vattenvisionen för Lappfjärds å

Berättelsekartan presenterar Lappfjärds ås avrinningsområde och planen för avrinningsområdet i form av geografiska data och bilder. Nästan alla kartvyer är interaktiva, vilket innebär att du kan avgränsa kartvyn efter eget tycke, zooma in eller ut på kartan. Du hittar kartförklaringarna uppe i högra hörnet. Du kan klicka på ord med fet stil i texten och få ytterligare information i form av bilder eller webbplatser. Webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari rekommenderas för berättelsekartan.

Lappfjärds å-Storå vattenvisionen berätteösekartan (maps.arcgis.com)


%d bloggers like this: